Ældre, Social & Sundhed

Her kan du læse om hvordan Det Konservative Folkeparti i Egedal Kommune vil skabe tryghed i alderdommen, give værdighedstid i ældreplejen, og skabe rammen for et værdigt liv til mennesker med varige eller forbigående udfordringer.

Tryghed i alderdommen

Vores ældre medborgere skal sikres en tryg, indholdsrig og værdig alderdom. Et bad 2 gange om ugen og 3 måltider om dagen er ikke nok. Det er vigtigt, at de ældre oplever værdighed, og at de har stor indflydelse på egen hverdag.

Forskellige livsfaser, kræver forskellige typer og størrelser af boliger. Det Konservative Folkeparti vil derfor arbejde for fleksible boformer til alle i kommunen. For nogle ældre handler det måske om, at kunne blive boende i eget hjem, for andre, er det mere trygt at flytte til en bolig med færre kvadratmeter, som er indrettet hensigtsmæssigt og stadig i nærheden af det vante miljø. Mens atter andre er nødt til at flytte i beskyttede boliger eller på plejehjem. Her skal der også være valgmuligheder, som er tilpasset den enkeltes behov. De ældre har bidraget til samfundet gennem et langt arbejdsliv og de fortjener en alderdom med værdig pleje og omsorg, samt ret til frit valg. Dygtige medarbejdere i ældreplejen er dem, der også ser med hjertet, når de yder omsorg. Det er nemlig der man ofte får øje på det, der måske ikke siges med ord.

For de fleste ældre er det forbundet med stor frihed, at klare sig selv så længe som muligt. Derfor skal Egedal kommune støtte de ældre i at kunne selv. Her er brug af velfærdsteknologi individuelle hjælpemidler en vigtig medspiller. Det at kunne selv skaber både frihed og værdighed, men det skal dog følges op af tryghed og viden om, at kommunen står klar, når der er behov for det. Egedal kommune skal være kendt for specialiserede og kvalificerede tilbud på et højt fagligt niveau, hvor der er overskud til nærvær og hensyntagen til den enkelte borgers behov. De pårørende har en unik viden om den ældres livshistorie, og derfor er det vigtigt, at de pårørende oplever et godt samarbejde og en god kommunikation omkring deres kære.

Det Konservative Folkeparti i Egedal arbejder for:

 • Kvalitetsstandarder med fokus på målrettede indsatser.
 • Ret til medbestemmelse i den daglige pleje og omsorg
 • Øget fokus på brug af velfærdsteknologi og hjælpemidler, der frigiver ” varme hænder ”
 • Tidlig opsporing af demens, så vi sikrer hurtig støtte til den demensramte og de pårørende.
 • Fokus på stabile aktører, når plejeopgaver udliciteres til private.
 • Fokus på etablering af et friplejehjem

Værdighedstid i ældrepleje

De ældre har forskellige livshistorier og dermed også forskellige vaner og behov. Livskvalitet er derfor heller ikke det samme for alle.  Ældre der er visiteret til pleje og omsorgs, skal derfor også tilbydes værdighedstid, dvs. tid de selv bestemmer over. Her kommer de ældres livshistorien i spil, og derfor kommer medarbejderne også automatisk tættere på den ældre.

Vi tror på i Det Konservative Folkeparti, at det skaber en mere nærværende og individuel pleje og omsorg, og en værdifuld relation. Nogle ældre ønsker måske en tur ud i den friske luft, andre en ledsaget shoppetur, eller hjælp til at være en del af et fællesskab. Ældre uden eller med ringe netværk ønsker måske én til én tid med en kendt medarbejder. Generelt er det vigtigt at værdighedstiden tager udgangspunkt i ” Det levede liv ” eller med andre ord, at vi tør lade de ældre føre os, frem for det er os der fører dem. 

Det Konservative Folkeparti i Egedal arbejder for:

 • At de ældre i Egedal, der er visiteret til pleje og omsorg fortsat kan træffe egne valg.
 • At de ældre tilbydes værdighedstid, der giver de ældre mulighed for selv at vælge, hvad de har brug for og lyst til.

Handicappede og udsatte (voksne)

Det er vigtigt at Egedal danner rammen om et værdigt liv for mennesker med varige eller forbigående udfordringer, uanset om man er borger med handicap eller udsat (voksen). 
Flest mulige skal klare sig selv, dem der ikke kan, skal have hjælp. Hjælpen skal gives med udgangspunkt i den enkeltes behov og ud fra individuel og faglig vurdering.
Målet med indsatsen skal være, at borgeren på sigt, og i størst mulige omfang, bliver selvhjulpen. Dette må aldrig ske for systemets skyld, men kun ske ud fra borgerens behov. Tryghed og sundhed for borgerne skal være de bærende elementer.

Det er ikke altid verdens nemmeste opgave at levere service til borgere med handicap. Det er derfor vigtigt for Det Konservative Folkeparti, at personalet, der hver eneste dag gør en forskel for de borgere der har det svært, har så gode arbejdsvilkår som overhoveder muligt.

Det Konservative Folkeparti i Egedal arbejder for:

 • Opmærksomhed på, at borgere med handicap tilbydes et værdigt liv
 • at sikre værdighedstimer, hvor plejekrævende borgere selv bestemmer hvad tiden anvendes til.
 • at sikre hjælp med udgangspunkt i omsorg og støtte til at kunne klare sig selv
 • at sikre indsatsen altid sker for borgerens og ikke systemets skyld
 • sikre at Egedals handicappolitik er til gavn for den enkelte
 • arbejde for, at Egedal kan tilbyde boligtyper, som muliggør at unge udsatte eller med handicap kan flytte hjemmefra, men forblive tæt på pårørende og det trygge netværk