Kultur & Fritid

Her kan du læse Det Konservative Folkepartis visioner for Kultur & Fritid i Egedal Kommune.

Idræt, kultur- og fritidsliv

Det Konservative Folkeparti i Egedal arbejder for mangfoldighed i tilbud og gode rammer for udvikling af kultur- og fritidslivet i kommunen. De mange frivillige ledere, trænere og forældre lægger tusinder af arbejdstimer i de daglige aktiviteter i foreningerne, som udgør et helt afgørende element i det danske samfunds sammenhængskraft. Foreningslivet er og bliver en del af vores udvidede ”familie”. Idrætsforeninger, spejderbevægelser, korsang, spillesteder, biblioteker, kulturhus, aftenskoler, kunstforeninger etc. er alle en væsentlig del af det aktive liv for Egedals borgere.

I løbet af de seneste år har Egedal kommune i fællesskab med foreningerne udarbejdet en strategi for udviklingen af foreningslivet. Visionen er, at skabe et antal mangfoldigheds magneter, som hver skaber de bedste rammer for foreningerne i Egedal.

De konservative tror på, at kommunens opgave er at sikre rammerne, mens foreningerne skaber indholdet. Der er derfor behov for, at vi inddrager og i større grad end i dag overdrager større del af ansvaret til foreningerne.

Kapaciteten i kommunen er ikke tilstrækkelig, og i forbindelse med skolelukninger i Ølstykke og Smørum er foreningerne kommet under stadig større pres. Konservative foreslår at en del af midlerne fra investeringsplanen, afsat til renovering og investering i kommunens kommunale bygninger, bruges på at sikre fritidsm2 og særligt halkapaciteten.

Det Konservative Folkeparti i Egedal arbejder for:

  • At skabe gode -rammer for Egedals foreningsliv og de mange frivillige ildsjæle
  • At der som en del af investeringsplanen 2028 hurtigst muligt opføres 3 nye idrætshaller
  • Større inddragelse, dialog og medbestemmelse af organisationer, foreninger og borgere om udviklingen af fritidslivet.
  • Placere flere funktioner i de frivillige organisationer, når det giver mening, fremfor at udvide den kommunale administration
  • Forbedring af bookingsystem til hal og lokalefordeling. Bedre anvendelse af tilgængelige data om faktisk brug af faciliteter, så kapacitetsudnyttelsen optimeres og dialogen mellem foreninger og administration forbedres.

Kunst til gunst i Egedal

Byrådet oprettede i 2013 et egentligt kunstråd. Kunstrådet har ingen økonomiske beføjelser og er alene rådgivende. I 2020 fik Egedal sin egen kunststrategi. Kunsten købes af midler uden for driftsbudgettet.

Når Egedal kommune sælger grunde eller ejendomme, overføres 2% af salgsindtægterne til en kunstpulje. Frigivelse af midler til kunst, godkendes af Økonomiudvalg og Byrådet efter anbefalinger fra Kunstrådet. 

Kunsten har en ganske særlig betydning, især når den bliver nærværende og kommer til udtryk ved samhørighed og samarbejde på tværs mellem Egedals borgere og lokale kunstnere.

Samtidig skal kunsten understøtte kommunens vision om en ”hverdag i fællesskab og bevægelse” og aktivere både vores borgere og vores erhvervsliv.

For det konservative giver kunsten for alvor mening, når den kan medvirke til at binde kommunens bysamfund sammen og bidrage til at højne livskvaliteten for Egedals borgere, skabe fællesskaber, glæde, identitet og fælles fortællinger i og om Egedal.

Samtidig er det vigtigt, at kunsten skal kunne røre os. Den må gerne være en smule skæv og give os noget at tænke over.

For det konservative er det en vigtig egenskab ved kunst i et byrum, at kunsten fremstår som funktionel, så den etableres i landskab og åbne rum, der netop indbyder borgere og institutioner til at bruge kommunens pladser, naturområder, parker og stistrækninger på en aktiv måde.

Kunst kan bestemt være både funktionel og æstetisk og komme til sin fulde ret på steder, der normalt vil betegnes som oversete. For eksempel kan man anvende lys som en del af at kunstværk på mørke stier og tunneller, hvor selve kunstværket skaber tryghed ved at lyse op på steder, man ellers ville forbinde med ubehag.

Det Konservative Folkeparti i Egedal arbejder for:

  • kunst, der er lige så forskellig, som vi mennesker er forskellige, og kan opleves som smuk og æstetisk hos én borger og fremstå provokerende eller ligegyldigt for en anden.
  • at kunst- og kunstprojekter integreres i sundheds- omsorgs- og idrætsfaciliteter, så vi med kunsten appellerer til en bredere gruppe af borgere i Egedal og inviterer til ophold, bevægelse og leg i kommunens forskellige byrum. Herved kan vi være med til at understøtte den mentale sundhed og bidrage til øget trivsel, livskvalitet, glæde, fællesskab og refleksion.